Спас Мавров написа уникална книга за астрологията на траките

Новата книга на Спас Мавров “Пътят на пробудената душа – астрология на траките” излезе от печат на 1 ноември 2005 година във варненското издателство “Данграфик”. Тя е съставена от две части. В първата част е отделено внимание на езотеричната астроло-гия на траките, подвизите на тракиеца Херакъл, и трите кръста на Голгота. Акцентът пада върху произхода на “митичния” герой Хера-къл. Авторът защитава тезата за тракийския му произход. Анализите и доказателствата смело преместват хронологията на древногръцки-те митове и легенди във времето на слънчевите и небесни народи - траките и българите. Основните аргументи се привеждат от астро-номичните фундаментални познания на прабългарите и траките, на-речени “духовно просветлени”. Не случайно авторът е избрал гра-фичното оформление на корицата да бъде изображение на Херакъл в схватка с Немейския лъв взето от тракийски съд. Спас Мавров под-нася астрологията на траките и разкодира тайната информация дос-тъпна само за посветени, като преследва две основни задачи: древ-ногръцката митология е изцяло заимствана от траките. Траките са “просветлен“народ недооценен от съвременната историческа наука и недостатъчно анализиран. Към всеки зодиакален знак, авторът поднася дванадесет легенди за Херакъл и всеки негов подвиг към човечеството е разтълкуван и философски декодиран. Читателят е завладян от езотерично познание и за да се спаси “от изкривените критерии за благополучие, духовният човек трябва да загърби цяло-то зловоние на живота, да се въздигне сам до слънчевите лъчи”. Книгата предоставя достатъчно материал “за личен размисъл върху дълбочината на тракийската звездна наука”. Полетът на човешкия дух към все по-големи висоти е непрекъснато усилие за преодолява-не на несъщественото, маловажното, материалнообременяващото.
Тракийската тема отдавна занимава Спас Мавров. С книгата си той е успял да разбули част от митовете около нея.
Виктория Роглева